Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kompetentni Uczniowie w Gminie Lututów

2023-01-24

Zarządzenie Nr 4/2023

2023-01-17

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść zarządzenia

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianie wysokości opłaty za 1m3 wody i 1m3 odprowadzania ścieków

2022-12-30

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

2023-01-05

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY 1.  Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Klonowska 8. 98-360 Lututów

 1. Liczba miejsc: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, czas określony (do 30.06.2023.)

Termin rozpoczęcia pracy: od zaraz po podpisaniu umowy.

 1. Wymagania:
 2. obywatelstwo polskie
 3. wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika lub psychologia lub

socjologia lub nauki o rodzinie lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

 1. nieposzlakowana opinia
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 4. Wymagania dodatkowe:
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej
 8. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
 9. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność
 10. ’ umiejętność współpracy w zespole
 11. odporność na sytuacje stresowe
 12. posiadanie prawa jazdy kat. B

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Do podstawowych obowiązków należeć będzie szeroko pojęta środowiskowa praca socjalna z rodziną, których dzieci korzystają ze świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lututowie w ramach projektu „W rodzinie siła”.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:


      -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

 • w konsultacji / pracownikiem socjalnym MGOPS
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

-udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nic rzadziej niż co pół roku i przekazywanie oceny kierownikowi MGOPS lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi
 • asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu

wskazanym przez rodzinę

 • sporządzanie na wniosek sądu. opinii o rodzinie i jej członkach
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka rodziny
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, działającą przy Urzędzie Miejskim lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędne.

 

Informacja o preferncyjnym zakupie węgla w 2023 roku

2022-12-29

Zarządzenie Nr 58/2022

2022-12-08

Terminy polowań

2022-11-25

Nadleśnictwo Przedborów informuje, że na terenie zarządzanego ośrodka
hodowli zwierzyny, w obwodzie łowieckim nr 217 (Lututów), 28 grudnia 2022 roku,
w godzinach 8:00 – 15:30 odbędzie się polowanie zbiorowe na zwierzynę płową
i czarną. Obszar polowania zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi przed
rozpoczęciem.

Nadleśnictwo Przedborów informuje, że na terenie zarządzanego ośrodka
hodowli zwierzyny, w obwodzie łowieckim numer 217 (Lututów) w okresie
od 3 do 6 stycznia 2022 roku, w godzinach 8:00 – 15:30 odbędą się polowanie
zbiorowe na zwierzynę płową i czarną.
Obszar polowania zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi przed jego
rozpoczęciem.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania aministracyjnego

2022-11-25

Ogłoszenie o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

2022-11-04

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania aministracyjnego

2022-10-24

Obwieszczenie - Informacja o wydaniu decyzji

2022-10-18

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZPOZ

2022-10-05

Informacja o nowym adresie sesji Rady Miejskiej w Lututowie

2022-09-20

Urząd Miejski w Lututowie informuje, iż od 20 września 2022 zmienił się adres emisji online sesji Rady Miejskiej w Lututowie. Aktualny adres emisji to:

https://transmisjaobrad.info/channels/233/gmina-lututow/live

Adres do przeglądania wcześniejszych obrad sesji Rady Miejskiej w Lututowie:
https://transmisjaobrad.info/channels/233/gmina-lututow


Zapraszamy do korzystania.

Dodatek Węglowy - Zmiany

2022-09-20

Urząd Miejski w Lututowie informuje, że w dniu 17 września 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w której znowelizowano zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Najważniejsze zmiany dotyczące dodatku węglowego to:

 • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Do postępowań w sprawie dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy nadane nowa ustawą.

Zarządzenie Nr 47/2022

2022-09-15

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Treść zarządzenia

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Lututowa Nr 47/2022 z dnia 15 września 2022 r.

MGOPS ogłosza nabór na stanowiska Terapeuta, Socjoterapeuta, Wychowawca świetlicy, Psycholog

2022-05-26

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-25
Data publikacji:2019-02-25
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:4978

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-15 14:06:33Monika BąkAktualizacjaAktualności