Deklaracja Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja Dostępności dla Biuletynu Informacji Publicznej bip.lututowgmina.pl

Urząd Miejski w Lututowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-06-11.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób głuchych.

- część z umieszczonych na stronie zdjęć oraz grafik nie posiada opisu alternatywnego.

- niektóre zamieszczone informacje są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

- nie wszystkie hiperłącza posiadają opisy oraz są podkreślone.

- strona zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych (które nie zawsze spełniają przepisy ustawy) na których publikowane są materiały informacyjne.

- materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- poprawianie dostępności strony niosłaby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu jednak podmiot podejmie wszelkie starania aby w miarę możliwości najbardziej popularne materiały na stronie zostały dopasowane do wymogów dostępności.

Na stronie internetowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek:

  • Powiększenie widoku strony – Ctrl+
  • Pomniejszenie widoku strony – Ctrl-
  • Przejście w przód – Alt+strzała w prawo
  • Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo
  • Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab
  • Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  Narzędziem wspomagającym samoocenę strony internetowej jest: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=35bba222-140c-4e87-8011-759e6b9d8356

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Matusiak, piotr.lututow@gmail.com. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres email:  gmina.lututow@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +43 871 40 52.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Lututowie przy ul. Klonowskiej 8, 98-360 Lututowie posiada dwa wejścia do których prowadzą schody. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Urzędu Miejskiego znajduje się:

1.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna do której prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych ( parter budynku).

2.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do którego można się dostać schodami – brak windy (drugie piętro).

3.Zakład Usług Komunalnych do którego można się dostać schodami – brak windy (pierwsze piętro).

Aby dostać się do budynku od frontu należy skorzystać ze schodów lub podjazdu. Przed drzwiami głównymi znajduje się dzwonek a w przedsionku domofon dzięki któremu można skontaktować się z sekretariatem urzędu.

Budynek ma 3 kondygnacje na które można dostać się tylko schodami [Budynek nie posiada windy]. Łazienki dla interesantów nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przy terenie UML znajduje się parking przeznaczony dla pracowników i klientów, z dedykowanymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się oznaczenia pomieszczeń oraz tablice informacyjne w alfabecie brajla. Ponadto na stopniach schodów znajdują się nakładki kontrastowe i antypoślizgowe. W pobliżu klatek schodowych znajdują się krzesła ewakuacyjne. Do budynku można wejść z psem asystującym. Kontakt z sekretariatem może odbywać się przez sms (lub przez komunikatory online), e-mail jak również telefonicznie. Ponadto sekretariat jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lututowie
Data utworzenia:2020-09-21
Data publikacji:2020-09-21
Osoba sporządzająca dokument:Beata Lar
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:2233

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-04-11 14:02:45Piotr MatusiakaktualizacjaDeklaracja Dostępności
2024-04-11 13:49:33Piotr MatusiakaktualizacjaDeklaracja Dostępności
2021-03-31 15:30:11Piotr MatusiakaktualizacjaDeklaracja Dostępności