Sesje planowane

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie LXVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Lututów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Lututów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2023 r.
 12. Interpelacje i wnioski Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-02-23
Data publikacji:2019-02-23
Osoba sporządzająca dokument:administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1932