Jesteś tutaj: Start / Stypendia

Stypendia

STYPENDIA/ ZASIŁKI SZKOLNE 2019/2020

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych- stypendia

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)- Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,
 • Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Lututów z dnia 18 czerwca 2019 r.
  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lututów.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIOM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12. Ustawy o systemie oświaty.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/osobę w rodzinie. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 ).

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.).  

 

Do ustalonego dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500 plus), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie ucznia na terenie GMINY LUTUTÓW oraz złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

 

FORMA  STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium  szkolne może być przyznane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdów do szkół środkami komunikacji publicznej;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

 1. a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
 2. b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, przyborów rysunkowych, malarskich, kreślarskich, tuszu do drukarki, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), tabletu, pendrive, oprogramowania związanego z kształceniem, abonamentu internetowego za okres od września do czerwca, multimedialnych programów edukacyjnych, okularów korygujących wzrok, materiałów do wykonania prac dyplomowych itp.,
 3. c) zakupu biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,
 4. d) stroju sportowego, obuwia sportowego, stroju ochronnego na praktyki i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkoły,
 5. e) stroju galowego, w którego skład może wchodzić odzież i obuwie (jeden komplet na rok szkolny),
 6. f) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, np. instrumenty muzyczne.

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1-5, nie jest możliwe lub celowe.

 

 

Pomoc materialna przyznana w formie refundacji kosztów będzie odbywać się na podstawie wcześniej przedłożonych w Urzędzie Gminy w Lututowie oryginałów faktur VAT, imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty. Wydatki związane z uczestnictwem ucznia w wyjazdach organizowanych bezpośrednio przez szkołę można będzie dokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wydanego przez szkolę z określeniem rodzaju organizowanej imprezy oraz kosztu poniesionego przez ucznia.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2480 zł rocznie, a w przypadku a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 2232 zł rocznie.

 

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć i które skutkuje nagłym pogorszeniem się sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia, jego rodziny, w szczególności:

1) śmierci rodzica lub opiekuna;

2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby ucznia, rodziców lub innych członków rodziny;

3) ciężkiego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu;

4) pożaru lub zalania mieszkania;

5) innych okoliczności.

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek: rodziców albo pełnoletniego ucznia; odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ  DOCHODÓW:

 • zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp,
 • zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawianiu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
 • odcinek renty/ emerytury,
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • inne  dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Świadczenia  otrzymywane  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić w zestawieniu  dochodów z gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

 

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w sekretariacie Urzędu Gminy w Lututowie ul. Klonowska 8 pok. Nr 7 (1 piętro) tel. (43) 8714052 w dni robocze tj.: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 7.00 - 15.00, natomiast w środy od godz. 8.00 – 16.00.