Jesteś tutaj: Start / Stypendia

Stypendia

STYPENDIA/ ZASIŁKI SZKOLNE 2018/2019

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)- Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów art.90b-90f,
Uchwała Nr XXII1/160/2013 Rady Gminy w Lututowie z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lututów.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIOM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/osobę w rodzinie (od dnia 1 października br. 528 zł). Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (od dnia 1 października 2018 r. w wysokości 308 zł).

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)

 

Do ustalonego dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (500 plus), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie ucznia na terenie GMINY LUTUTÓW oraz złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

FORMA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
w szczególności udziału w wycieczkach szkolnych do teatru, do kina, do muzeum,
krajoznawczych, zielonych szkołach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę;
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych, zajęciach dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, zajęciach logopedycznych, rehabilitacji słuchu, wzroku, terapii pedagogicznej, psychologicznej itp.
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, plastycznych lub innych mających na celu rozwijanie uzdolnień ucznia;
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, przyborów rysunkowych, malarskich, kreślarskich, tuszu do drukarki, komputera, abonamentu internetowego za okres od września do czerwca, multimedialnych programów edukacyjnych, okularów korygujących wzrok, materiałów do wykonania prac dyplomowych itp.,
stroju sportowego, obuwia sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkoły;

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej;
świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1-5, nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę, tzn. na rodzica/ów lub pełnoletniego ucznia.

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2480 zł rocznie, a w przypadku a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 2232 zł rocznie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WNIOSEK

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek. Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły. Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp,
zaświadczenie/decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
oświadczenie o pozostawianiu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
zaświadczenie z urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
odcinek renty/ emerytury,
oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych/sezonowych,
zaświadczenie albo oświadczenie o innych otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów.

Świadczenia otrzymywane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy uwzględnić w zestawieniu dochodów z gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny).

Wypłata stypendium/zasiłku szkolnego

Wypłata stypendium zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z. procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium/ zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w sekretariacie Urzędu Gminy w Lututowie ul. Klonowska 8 pok. Nr 7 (1 piętro) tel. (43) 8714052 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00.