Obowiązek Informacyjny - Podatki i Opłaty Lokalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2019

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E.L119/1), dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lututów z siedzibą: ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów, tel. +48 8714052, email: gmina.lututow@gmail.com
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu email: iod@lututowgmina.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1) rejestracji podatnika podatków i opłat lokalnych,

2) wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych,

3) poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji należności Jednostki     Samorządu Terytorialnego,

4) rejestracji podatnika opłaty skarbowej, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty skarbowej,

5) uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach publicznych,

6) uzyskania przez Panią/Pana ulg podatkowych,

7) uzyskania przez Panią /Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych,

8) wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis,

9) prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i innych działań na podstawie przepisów prawa

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz następujących ustaw:

1)  ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

2)  ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

3)  ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

4)  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

5)  ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

6)  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,

7) ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

8)  ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego,

9) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz krajowych rozporządzeń wykonawczych i przepisów unijnych,

10)  ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

11) ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych; a także innymi, właściwymi ze względu na wyżej wymienione cele przetwarzania, przepisami prawa i/lub regulacjami wewnętrznymi administratora.

 1. Pani/Pana dane mogą również być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  w jednym lub większej liczbie określonych celów) w zakresie danych osobowych podanych dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu ( telefon).
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym, zgodnie z przepisami w/w ustaw podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom
  i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes  prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych
  w odrębnych przepisach.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora: usług prawnych, usług pocztowych, usług informatycznych, usług audytorskich.

Ponadto zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy Lututów podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgę w podatku od nieruchomości
i pomocy publicznej.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane podane dobrowolnie będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych poprzez złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2019-07-02
Data publikacji:2019-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Piotr Matusiak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:1659

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-02 14:42:19Piotr MatusiakaktualizacjaObowiązek Informacyjny - Podatki i Opłaty Lokalne