Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Zakłdu Usług Komunalnych w Lututowie

21 lutego 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Zakłdu Usług Komunalnych w Lututowie

Obwieszczene w sprawie udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew"

18 lutego 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczene w sprawie udzielenie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża "Złoczew"

Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

16 lutego 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4 lutego 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

3 lutego 2022
Czytaj więcej o: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu

1 lutego 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż samochodu

Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

31 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 6/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

XLIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejkiej w Lututowie

Porządek obrad sesji po zmianie:

  1. Otwarcie XLIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
  7. Interpelacje i wnioski Radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.

 

17 stycznia 2022
Czytaj więcej o: XLIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejkiej w Lututowie

Dodatek osłonowy

13 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy

Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działaności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działaności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kurenda

K U R E N D A

Burmistrz miasta Lututowa informuje wszystkich mieszkańców Gminy Lututów o rozpoczęciu naboru wniosków, celem uzyskania dotacji z WFOŚiGW
w Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lututów. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem wcześniej zdemontowanego eternitu, proszę o składanie wniosków w Urzędzie Miejskim w Lututowie, pokój nr 19 w terminie do
 28 lutego 2022r. Składający wniosek obowiązany jest podać dokładną ilość  eternitu oraz nr ewidencyjny działki, na której położony jest budynek.

                                                B U R M I S T R Z

                                                /-/   Marek Pikuła

3 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Kurenda

Zarządzene Nr 66/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

30 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzene Nr 66/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Inormacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianie wysokości opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

30 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Inormacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmianie wysokości opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków

Informacje o selektwynej zbiórce odpadów w 2022

23 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacje o selektwynej zbiórce odpadów w 2022

XLII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 30.12.2021 r. godz. 10:00

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: XLII Sesja Rady Miejskiej w Lututowie 30.12.2021 r. godz. 10:00

Sprawozdania 2021 r. i opinie RIO 2021

22 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Sprawozdania 2021 r. i opinie RIO 2021