XXXV Sesja Rady Miejskiej Lututowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2021

Porządek obrad sesji po zmianie:

 

 1. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lututów za 2020 r.
 6. Wystąpienie Burmistrza Lututowa.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Lututów za 2020 r.:

- głosy radnych

- głosy mieszkańców.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Lututowa za 2020 r.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2020 rok.
 3. Wystąpienie Burmistrza Lututowa.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wyrażonej w Uchwale Nr IV/86/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lututowie z tytułu wykonania budżetu Gminy Lututów za 2020 r.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lututowie odnośnie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lututowa za 2020 r.
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego i sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Lututów za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lututowa za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lututów na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lututów na rok szkolny 2021/2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2024.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/206/2021 Rady Miejskiej w Lututowie z dnia 25 marca 2021r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego.
 17. Interpelacje i wnioski Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy
Data utworzenia:2021-06-17
Data publikacji:2021-06-17
Osoba sporządzająca dokument:Monika Bąk
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Bąk
Liczba odwiedzin:214