Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2020

 

 

Burmistrz Lututowa

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

 

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

 

adres strony internetowej: www.bip.lututowgmina.pl

 

na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Lututów oraz podległych obiektów i infrastruktury w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

         W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty – cena – 100%.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie,

  1. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 3

do dnia  26 października   2020 r. do godz. 09.00

Oferty zostaną otwarte w dniu 26 października  2020 r. o godz. 12.00 w sali nr 10, I piętro w budynku Urzędu Miejskiego w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

 

 Lututów, 14 października 2020 r.                            

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lututowie
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Ryszard Pichlak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:594