Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Lututów - znak sprawy: IGN.271.7.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2020

Burmistrz Lututowa

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

 

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

 

 

 na wykonanie  zadania pt. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Lututów” znak sprawy: IGN.271.7.2020

 

adres strony internetowej: www.bip.lututowgmina.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostępna na stronie:  www.bip.lututowgmina.pl

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty:

- cena  – 60 %,

- aspekt środowiskowy – max 40 %.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego  w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 3   do dnia 26 października   2020 r. do godz. 09:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 26 października   2020 r. o godz. 10:00  w sali nr 10, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

 

 

                                                                                              Burmistrz Lututowa

                                                                                              /-/ Marek Pikuła

 

                                                                                                           

Lututów, 14 październik 2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lututowie
Data utworzenia:2020-10-15
Data publikacji:2020-10-15
Osoba sporządzająca dokument:Ryszard Pichlak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Matusiak
Liczba odwiedzin:754